Our Yoga Faculty & Instructors

Dr. H.R. Nagendra, Great Yoga Guru and Founder of Svyasa Yoga University, Bangalore.

Manoj Thakur
Shivani Singh
Dr. Kuldeep K Kushwah
Rita
Prashant Patel
gwen
khushboo
Neetu
Alka Prakash
CHANDRAN
Dr GAURI ROKKAM
Lakshmi